• Визначення закономірностей розвитку творчості І.М. Крамського шляхом аналізу типологічних і стилістичних особливостей картин. Своєрідність трансформації у творах художника загальнокультурних традицій епохи. Внесок митця в переосмислення жанрової системи.

  дипломная работа (204,3 K)
 • Особливість школи "Анналів" як явища феноменального і багатовимірного. Труди багатьох представників цієї школи як дослідження людини. Характерна особливість істориків-анналістів - це прагнення до нового в історіософських поглядах і в методології.

  реферат (18,5 K)
 • Торгівельні відносини: сутність та еволюція. Роль міжнародної торгівлі у розвитку світового господарства. Аналіз класичних, неокласичних та альтернативних концепцій торгівлі. Напрями модернізації теорій міжнародної торгівлі в сучасному суспільстві.

  курсовая работа (197,6 K)
 • Створення споживчої вартості автомобіля. Гігантська концентрація виробництва. Розширення масштабів організованості та планомірності в межах окремих компаній. Еволюція товару за сучасних умов. Тенденції розвитку товарної економіки. Міжнародний поділ праці.

  контрольная работа (18,2 K)
 • Визначення передумов та причин виникнення українського козацтва, еволюції його державних поглядів, правового статусу та впливу на становлення нової моделі соціально-економічних відносин. Вивчення історії утворення, організації та устрою Запорізької Сечі.

  курсовая работа (64,1 K)
 • Становище українського мистецтва в ХVІІ-ХVІІІ століттях. Класифікація основних портретних типів в мистецькій практиці. Портретний живопис Західної та Східної України, його загальна характеристика, художні особливості та традиції в образотворенні.

  дипломная работа (166,9 K)
 • Сутність поняття "управлінський облік" - системи обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішнього користування у процесі управління. Історія зародження, передумови формування та етапи розвитку системи управлінського обліку.

  реферат (30,3 K)
 • Субстанція світу як філософська категорія. Еволюційний розвиток уявлення про субстанцію світу. Антична філософія та філософія епохи середньовіччя. Матеріалістичний та ідеалістичний монізм. Філософське уявлення про субстанцію світу періоду Нового часу.

  реферат (22,4 K)
 • Особливості розвитку грошей на українських землях в епоху античності. Вплив іноземних грошових систем на формування грошового обігу в Давньоруській державі. Виникнення та еволюція гривні. Гроші України у складі СРСР та після проголошення незалежності.

  курсовая работа (53,3 K)
 • Історичні особливості, напрями і процеси будівництва незалежної Української держави. Конституційний процес, реорганізація вищих органів державного управління та місцевого самоврядування України. Подальший розвиток української держави на рубежі ХХ-ХХІ ст.

  курсовая работа (40,2 K)
 • Описание местности одного из древнейших Крымских городов – Евпатории. История образования города. Первое появление русичей на территории поселения. XIII век - новая история Крыма. Представление и описание крепости и ее основных достопримечательностей.

  реферат (17,9 K)
 • Характеристика населения Евпатории второй половины XIX века. Национальный, религиозный анализ населения. Особенности социального состава. Характеристика сословий, профессионального состава и трудовой занятости населения. Экономическое развитие Евпатории.

  курсовая работа (121,0 K)
 • Природные богатства Евпатории. Занятия коренных жителей города. Торглвля. Климат и морские купания, пляж, соляные озера. Грязевые лечебницы. Условия для проживания приезжих. Отдых и выбор квартир. Купание в открытом море. Лечение песочными ваннами.

  реферат (1,4 M)
 • Теоретические аспекты континентально-европейской школы геополитики. Концепция "жизненного пространства" и законы территориальной экспансии. Основные идеи концепции "континентального блока", содержание и воплощение ее элементов в политическую практику.

  курсовая работа (272,2 K)
 • Знаменитые идеологи евразийства Н.С. Трубецкой, П.Н. Савинский, Г.В. Вернадский. Проектирование Евразийского Союза как конфедеративного союза государств с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, гуманитарным и культурным пространством.

  статья (16,5 K)
 • Понятие и основные этапы политического проектирования, специфика его информационного сопровождения. Проект Евразийского Союза в постсоветском пространстве. Информационное сопровождение политического проекта Евразийского Союза: основные риски и стратегия.

  дипломная работа (104,6 K)
 • Состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как международной организации региональной экономической интеграции. Условия договора о создании ЕАЭС. Благосостояние народа как ключевая цель вступления. Особенности деятельности наднациональных органов.

  реферат (53,2 K)
 • Таможенная инфраструктура на внешней границе ЕАЭС, проблемы обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики стран Таможенного союза.

  реферат (32,4 K)
 • Основные цели создания Евразийского экономического союза; государства-члены, наблюдатели и зона свободной торговли. Общий макроэкономический эффект от интеграции постсоветских стран, валюта Союза. Создание наднациональных экономических структур ЕАЭС.

  презентация (11,9 M)
 • Анализ стратегии внешней политики США, ЕС и России относительно Евразийского пространства и Украины. Исследование институционной реструктуризации общественного строя Украины и России для формирования институтов геополитического плюрализма в формате СНГ.

  курсовая работа (2,1 M)