• Вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності. Технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності. Евакуація людей у випадку пожежі. Розслідування аварій на підприємствах АПК.

  контрольная работа (28,7 K)
 • Розподіл особового складу пожежних частин. Прогноз параметрів оперативної обстановки та моделювання оперативної діяльності. Розрахунок кількості пожежних автомобілів. Середній час обслуговування одного виклику. Організаційна структура пожежної служби.

  курсовая работа (287,6 K)
 • Сутність та зміст поняття "соціальна система", методи та напрямки її вивчення в сучасній соціології. Основні фактори, що впливають на ефективність функціонування соціальних систем. Характеристика правової держави, реалізація в ній прав та свобод.

  реферат (22,3 K)
 • Класифікація засад кримінального провадження. Правовідносини, що виникають при реалізації такого спеціального принципу як забезпечення права на захист. Міжнародно-правове закріплення принципу забезпечення права на захист в кримінальному судочинстві.

  курсовая работа (50,5 K)
 • Працевлаштування інвалідів з метою реалізації їх творчих і виробничих здібностей. Відповідальність за відмову в укладанні трудового договору або в просуванні по службі працівника-інваліда. Робочі місця, освіта та професійна підготовка для інвалідів.

  реферат (16,3 K)
 • Побудова організаційно оформленої стратегічної системи, нові організаційні елементи. Стадії процесу організаційного проектування. Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на організаційну стратегію управління, особливості її прогресу.

  курсовая работа (69,8 K)
 • Оцінка стійкості промислового об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій. Максимальне значення надмірного тиску, що очікується на об’єкт, параметри зони зруйнування. Кордон стійкості цеху ТЕЦ до дії ударної хвилі. Оцінка захисних споруд за місткістю.

  контрольная работа (514,4 K)
 • Підготовка об'єктів народного господарства до усталеної роботи в умовах воєнного часу. Заходи щодо підвищення стійкості роботи підприємства в умовах НС. Проведення рятувальних аварійно-відбудовних робіт у вогнищах ураження і в районах стихійного лиха.

  реферат (20,7 K)
 • Визначення параметрiв отруйних речовин і можливого попадання цеху в зону ураження. Границі стiйкостi цеху до дії ударної хвилі. Розрахунок можливої шкоди і втрат виробничого персоналу в екстремальних умовах. Оцінювання захисних споруд за місткістю.

  контрольная работа (74,0 K)
 • Причини можливих аварій в технологічному процесі. Заходи щодо забезпечення належного рівня техногенної безпеки. Прогнозування наслідків можливих аварій. Розрахунок сил та засобів для ліквідації їх наслідків. Заходи безпеки при виконанні рятувальних робіт.

  дипломная работа (86,4 K)
 • Теоретичні засади роботи акустичного газоаналізатора. Розроблення алгоритму програми визначення відсоткового вмісту газів суміші за виміряним значенням частоти. Випадкові та систематичні похибки. Охорона праці. Нормативні рівні небезпечних чинників.

  дипломная работа (1,7 M)
 • Методи настроювання технологічних систем. Настроювання статистичне, за пробними заготовками та за допомогою робочого калібру, універсального вимірювального інструменту. Настроювання металорізального обладнання за державними стандартами на заданий рівень.

  контрольная работа (494,3 K)
 • Сезонність використання трудових ресурсів, шляхи її подолання. Динаміка забезпеченості, складу і структури трудових ресурсів в СВК "Нива". Фактори подальшого підвищення продуктивності праці в сільському господарстві. Удосконалення організації виробництва.

  курсовая работа (108,3 K)
 • Система забезпечення фінансової безпеки підприємства, здатність підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію відповідно до цілей загальної корпоративної стратегії, в умовах невизначеного і конкурентного середовища та в умовах кризи.

  реферат (41,2 K)
 • Особливості та роль освіти в розвитку суспільства. Аналіз європейських фондів, завданням яких є фінансова підтримка обдарованих студентів. Сутність програм, що надають фінансову підтримку. Співпраця навчальних, науково-освітніх центрів та бізнес сектору.

  реферат (16,7 K)
 • Компонент (підсистема) інформаційної системи (ІС). Інформаційне та технічне забезпечення. Склад робіт на стадіях впровадження, експлуатації і супроводження проекту ІС. Показники оцінки ефективності і вибір варіантів організації процесів обробки даних.

  контрольная работа (26,0 K)
 • История открытия аскариды и изучения аскаридоза. Строение, биология и жизненный цикл паразитов. Клиническая картина болезни. Основные методы диагностики и профилактики. Изучение уровня и механизмов распространения заболевания на территории Кузбасса.

  курсовая работа (1,1 M)
 • Распространенность, классификация и этиология артериальной гипертонии в современных условиях. Влияние образа жизни на развитие сердечнососудистых заболеваний. Действие биогеохимических факторов на заболеваемость гипертонической болезнью, методы лечения.

  дипломная работа (231,6 K)
 • Заболеваемость как сложное и многоплановое по своей структуре и взаимосвязям явление. Статистические материалы по заболеваемости населения Читинской области. Задачи и организационные технологии медицинских осмотров, первичная и общая заболеваемость.

  курсовая работа (641,3 K)
 • Сущность заболеваемости как одного из важнейших критериев, характеризующих здоровье населения, качество и эффективность оздоровительных мероприятий. Факторы, влияющие на данный показатель, история его исследований. Международная классификация болезней.

  презентация (194,5 K)