• Критический дискурс-анализ как теоретическая основа исследования. Влияние "европейского фактора" на шотландский сепаратизм. Дискурсы Соединенного Королевства и Шотландии. Европейский союз и Соединенное Королевство: ретроспективный анализ противоречий.

  дипломная работа (86,2 K)
 • Особенности концепции жизненного цикла товара. Товарная политика: цели, этапы, объекты. Характеристика товарной политики предприятия на примере компании "Алион". Товарная политика компании на этапе внедрения продукта и возможности ее совершенствования.

  курсовая работа (253,8 K)
 • Категории, признаки и атрибуты наследия. Особая ценность памятников природы, истории и культуры, их ограниченность и риск утраты. Наследие как феномен этничности и государственности. Формы организации и управления историческим наследием в России.

  презентация (2,2 M)
 • Принципы делового общения. Анализ деятельности ОАО "Классик-Консалтинг": вид хозяйственной деятельности; продолжительность работы фирмы на рынке. Миссия организации и основные цели, оценка стратегического состояния. Построение структуры организации.

  курсовая работа (27,8 K)
 • Экономическая суть понятия финансового риска. Способы оценки степени риска. Сущность и содержание риск-менеджмента. Практические аспекты хеджирования рисков. Хеджирование валютных рисков при внешнеторговых операциях. Практические примеры.

  курсовая работа (46,3 K)
 • Понятие силы в международных отношениях, виды силы. Военная, научно-техническая, информационная, идеологическая и политическая силы. Значение фактора силы при мирном сосуществовании и мироурегулировании. Сила и дипломатия. Система международных отношений.

  автореферат (24,8 K)
 • Личность. Развитие личности ребенка под влиянием факторов окружающей среды. В сложном процессе формирования личности участвуют многие физические, биологические и социальные факторы.

  реферат (12,6 K)
 • Теория групп как фундаментальное понятие и один из разделов современной математики. Основные определения и теоремы. Смежные классы: правые и левые, двойные. Нормальные подгруппы, фактор-группы. Способы их использования в решении различных задач.

  курсовая работа (136,6 K)
 • Класифікація тканин за різними ознаками, їх різновиди і відмінні риси. Показники заповнення тканин волокнами, види переплетіння. Споживчі властивості тканин та їх зовнішній вигляд, порядок зміни цих характеристик в процесі технічної та термічної обробки.

  контрольная работа (5,5 M)
 • Короткострокова крива пропозиції фірми та галузі. Підприємства на ринку монополістичної конкуренції. Відмінності пропозиції факторів виробництва та рівноваги при недосконалій конкуренції. Гранична продуктивність від ресурсу праці. Крива граничних витрат.

  контрольная работа (1,6 M)
 • Пізнє звільнення від феодалізму. Війни, Голодомор, репресії. Перебування українських земель під владою різних загарбників. Еміграція та її наслідки. Недостатній науковий обмін. Поява справжньої картини матеріальних та демографічних втрат СРСР та УРСР.

  контрольная работа (29,1 K)
 • Інформація про компанію. SWOT – аналіз фармацевтичної компанії ЛПМ. Місія та цілі підприємства. Аналіз зовнішнього середовища за методикою структурного аналізу п’яти конкурентних сил М.Портера. Обґрунтування конкурентних стратегій.

  курсовая работа (26,5 K)
 • Визначення факторів, які впливають на фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств. Розроблення багатофакторної моделі залежності показника обсягу фінансування від звичайної діяльності до оподаткування та обсягу реалізованої продукції.

  реферат (1,7 M)
 • Зайнятість населення як соціально-економічне явище, оцінювання її рівня. Соціально-економічні й демографічні індикатори впливу на процес регулювання зайнятості населення. Аналіз структурних зрушень та рівня зайнятості населення, оцінка факторного впливу.

  курсовая работа (414,9 K)
 • Складові глобальної системи "людина - природа". Екологічна безпека: поняття, система, суб'єкти і об'єкти. Основи концепції екологічної безпеки в світі, її фактори, джерела і наслідки. Зони екологічного лиха, напрямки оздоровлення навколишнього середовища.

  контрольная работа (26,8 K)
 • Особливості екстенсивного та інтенсивного типів економічного зростання, його показники і моделі. Фактори, які визначають темпи та масштаби довгострокового збільшення обсягу виробництва. Характеристика розвитку економіки США, Японії та Європейського союзу.

  курсовая работа (66,2 K)
 • Фактори, що впливають на продуктивність праці. Позитивні та негативні фактори впливу. Показники впливу матеріально-технічних факторів на рівень продуктивності праці. Поліпшення структури кадрів. Роль соціально-економічних факторів, їх класифікація.

  реферат (68,4 K)
 • Курортні готелі у США : сучасний стан, майбутнє готельної індустрії. Іноземні інвестиції в американські готелі. Причина, по якій сьогодні США посідають перше місце в експорті готельних послуг. Значення конкуренції на внутрішньому ринку Америки.

  реферат (24,3 K)
 • Небезпеки природного, техногенного та соціально-політичного характеру. Поради, що допоможуть залишитися у безпеці, у разі отримання штормового попередження. Радіоактивний вплив на організм людини. Захист людини від ядерного впливу. Техногенні небезпеки.

  доклад (23,4 K)
 • Поняття та зміст підприємницького ризику. Класифікація ризиків суб'єктів лізингових відносин. Методи і прийоми моделювання ситуацій для оцінки ступеня ризику. Способи мінімізації ризиків та види гарантій позичальника. Сумарне поручительство лізингодавця.

  реферат (33,9 K)