Автоматизація обліку нематеріальних активів

Синтетичний та аналітичний облік надходження і створення нематеріальних активів. Розробка конфігурації в системі 1С: Підприємство. Створення робочого Плану рахунків, констант, перерахувань, обробки, необхідних видів субконто. Написання програмного модуля.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 04.07.2014

Курсова робота

з дисципліни ”Інформаційні системи і технології в обліку”

на тему

”Автоматизація обліку нематеріальних активів”

Зміст

Вступ

1. Синтетичний та аналітичний облік надходження і створення нематеріальних активів

2. Облік амортизації нематеріальних активів

3. Облік вибуття нематеріальних активів

4. Розробка конфігурації в системі 1С: Підприємство

5. Створення робочого Плану рахунків, констант, перерахувань, обробки, необхідних видів субконто

6. Створення довідника «НМА», написання його програмного модуля

7. Створення документів з обліку НМА

8. Створення звітів

Висновок

Література

Вступ

З розвитком ринкових відносин в складі майна підприємств з'явився новий вид засобів, відмітною особливістю яких є відсутність матеріально-натуральної форми - нематеріальні активи. Повне визначення даного виду засобів з'явилося лише в 1994 році з затвердженням нового Положення про бухгалтерський облік та звітності.

В сучасних умовах формування повної інформації про господарські процеси практично неможливо без інформації про нематеріальні активи. Даний вид необоротних активів вже має повсюдне застосування, і тому, щоб вести бухгалтерський облік в організації відповідно до законодавчими і нормативними актами, необхідно розгляд питань обліку нематеріальних активів.

Найбільш поширеною програмою з ведення бухгалтерського обліку в нашій країні є система «1С: Підприємство»фірми «1С». «1С: Підприємство»є універсальною системою для автоматизації бухгалтерського обліку та обліку нематеріальних активів.

Документальне оформлення руху нематеріальних активів. В даний час відсутні які-небудь рекомендації щодо документального оформлення руху нематеріальних активів. Тому організації повинні самі розробляти форми відповідних документів виходячи з Положення про документи і документообіг в бухгалтерському обліку і Закону про бухгалтерський облік, визначили перелік обов'язкових реквізитів в документах, і особливостей враховуються об'єктів.

У відповідності з особливостями нематеріальних активів у документах щодо їх надходження та вибуття повинна бути дана їх характеристика, вказані порядок і термін використання, первісна вартість, норма амортизації, дата введення та виведення з експлуатації я деякі інші реквізиту. Особливу увагу слід звернути на правильність оформлення переходу права на володіння нематеріальними активами. Наприклад, придбання права на об'єкти, що охороняються патентним правом (винаходи, корисні моделі тощо), повинні підтверджуватися відповідними ліцензійними договорами, зареєстрованими в Патентному відділі. Придбані права повинні бути оформлені договорами з юридичними або фізичними особами. Набуття права на користування природними ресурсами можливе лише за наявності документів, що підтверджують права продавців або засновників і оформленні передачі права відповідно до встановленого законодавством порядку.

Особливістю деяких нематеріальних активів як об'єктів обліку (наприклад, "ноу-хау") є необхідність вжиття заходів щодо їх захисту. З цією метою доцільно розробити особливі внутрішні правила охорони таких об'єктів, передбачивши в них список осіб, які мають право на ознайомлення з ними, зобов'язання цих осіб не розголошувати відповідні відомості та їх посадові інструкцій, а також інші необхідні відомості.

Метою курсової роботи є автоматизація на підприємстві обліку нематеріальних активів.

Завдання для автоматизації обліку нематеріальних активів:

- Вивчити методи обліку нематеріальних активів у бухгалтерії підприємства;

- Створити конфігурацію з нуля за допомогою системи 1С: Підприємство;

- Створити план рахунків, константи, довідник «НМА», документи «Поступление НМА», «Прекращение срока действия НМА», «Принятие к учету НМА», «ПередачаНМА», журнал «Облік НМА», перерахування, обробку «Відомості про організацію», види субконто.

Для цього мною буде створена конфігурація з обліку нематеріальних активів, яку можна впроваджувати на підприємство.

У роботі наведені також бухгалтерські проводки, що відображають основний набір господарських операцій. Наприкінці роботи наводиться список використаної літератури.

1 Синтетичний та аналітичний облік надходження і створення нематеріальних активів

Синтетичний облік нематеріальних активів здійснюють на рахунках 04 "Нематеріальні активи", 05 "Амортизація нематеріальних активів", 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям", субрахунок 2 "ПДВ по придбаних нематеріальних активів", і рахунку 48 "Реалізація інших активів".

Рахунок 04 активний, призначений для отримання інформації про наявність в рух нематеріальних активів, що належать організації на правах власності. Облік нематеріальних активів на рахунку 04 здійснюють у первісній оцінці. За деякими видами нематеріальних активів з рахунку 04 списують на рахунки витрат нараховану амортизацію за цими активами.

При наявності в організації декількох видів нематеріальних активів значної вартості доцільно для кожного виду активів відкривати субрахунки відповідно до класифікації нематеріальних активів, прийнятої в організації, наприклад:

04-1 "Об'єкти інтелектуальної власності";

04-2 "Права користування природними ресурсами";

04-3 "Відкладені витрати";

04-4 "Ділова репутація";

04-5 "Інші об'єкти".

Аналітичний облік по рахунку 04 ведеться за видами і окремими об'єктами нематеріальних активів.

На рахунку 05 "Амортизація нематеріальних активів»відображаються нарахування та списання (при вибутті) амортизації за тими видами нематеріальних активів, за якими погашення їх вартості здійснюється з використанням рахунку 05.

Основними видами надходження нематеріальних активів є:

їх придбання;

створення своїми силами і залученням сторонніх виконавців на договірній основі;

придбання на умовах обміну;

надходження в рахунок внеску в статутний капітал організації;

безплатне надходження;

надходження нематеріальних активів для здійснення спільної діяльності.

Витрати з придбання та створення нематеріальних активів відносяться до довгострокових інвестицій та відображаються за дебетом рахунка 08 "Капітальні вкладення»з кредиту розрахункових, матеріальних та інших рахунків. Після прийняття на облік придбаних або створених нематеріальних активів вони відображаються за дебетом рахунка 04 "Нематеріальні активи»з кредиту рахунка 08.

Надходження нематеріальних активів у порядку бартеру (обміну) також спочатку відображають на рахунку 08 з кредиту рахунку 60 "Розрахунки з Доставщик і підрядниками»або 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»з подальшим оприбуткуванням за дебетом рахунка 04 з кредиту рахунка 08. Передані в порядку бартеру об'єкти майна списують з кредиту відповідних рахунків (01, 10, 12, 40 та ін.) в дебет рахунків реалізації (46, 47, 48),

Нематеріальні активи, внесені засновниками або учасниками в рахунок їх вкладів у статутний капітал організації (за погодженою вартості), оприбутковуються за дебетом рахунка 04 "Нематеріальні активи»з кредиту рахунку 75 "Розрахунки з засновниками".

Оприбуткування нематеріальних активів, отриманих від інших організацій чи фізичних осіб безоплатно, а також в якості субсидії урядового органу, відображають за дебетом рахунка 04 і кредитом рахунка 87 "Додатковий капітал".

Порядок обліку нематеріальних активів, що надійшли для здійснення спільної діяльності, буде розглянуто в розділі, присвяченому обліку спільної діяльності.

По придбаних нематеріальних активів організації сплачують ПДВ за встановленими ставками. Порядок подальшого відображення операцій з ПДВ залежить від призначення нематеріальних активів (для виробничих потреб, невиробничих потреб та ін.), виду організацій (сільськогосподарські та малі організації, фермерські господарства) і здійснюється таким же чином, як і за основними засобами.

Разом з тим слід мати на увазі, що відповідно до Інструкції ДПС про ПДВ по придбаних нематеріальних активів враховується у загальновстановленому порядку за дебетом рахунка 19, субрахунок "ПДВ по придбаних нематеріальних активів", в кореспонденції з кредитом рахунків 60 і 76. Щомісяця після їх прийняття на облік сума ПДВ списується з кредиту рахунку 19 в дебет рахунку 68 "Розрахунок з податку на додану вартість".

За безоплатно надійшли нематеріальних активів оподатковуваний прибуток збільшується на вартість активів, але не нижче їх залишкової вартості, яка значиться у передавальної організації.

2 Облік амортизації нематеріальних активів

Нематеріальні активи використовуються тривалий час, і протягом цього часу їх вартість рівномірно (щомісяця) переноситься на вироблену продукцію, виконані роботи та надані послуги шляхом нарахування, але ним амортизації (крім витрат по створенню організації, визнаних внеском учасників у статутний капітал, товарних знаків і знаків обслуговування). Величина амортизаційних відрахувань обчислюється щомісяця за нормами, встановленими самою організацією, виходячи з початкової вартості нематеріальних активів і строку їх корисного використання (але не понад терміну діяльності підприємства). Термін корисної дії нематеріальних активів визначається самою організацією; при труднощі у встановленні цього терміну він приймається за 10 років. По закінченні терміну корисного використання нематеріальних активів знос по них не нараховують.

За аналогією з основними засобами нарахування амортизації по нематеріальних активів доцільно починати з 1-го числа місяця, наступного за місяцем введення об'єктів в експлуатацію, і припиняти з 1-го числа місяця, наступного за місяцем вибуття з експлуатації

При нарахуванні зносу по нематеріальних активів дебетують рахунки витрат виробництва або обігу (20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати»та ін.) і кредитують рахунок 05 "Амортизація нематеріальних активів".

Погашення вартості окремих видів нематеріальних активів може не проводитись. Як правило, це активи, вартість яких з часом не зменшується, або активи, використання яких приносить постійну і не зменшуваного прибуток, товарні знаки, "ноу-хау»і деякі інші.

3. Облік вибуття нематеріальних активів

Основними видами вибуття нематеріальних активів є їх реалізація (продаж), списання внаслідок непридатності, безоплатна передача, передача нематеріальних активів у рахунок внеску в статутні капітали інших організацій.

Вибуття нематеріальних активів обліковують на активно-пасивному рахунку 48 "Реалізація інших активів": в дебет цього рахунку списують первісну вартість вибувають активів, витрати, пов'язані з їх вибуттям, суму ПДВ по реалізованим активів; по кредиту рахунку 48 списують знос, але вибувають нематеріальних активів, а також суму виручки від реалізації або іншого доходу від вибуття нематеріальних активів (в кореспонденції з рахунками грошових коштів, 06 "Довгострокові фінансові вкладення", 58 "Короткострокові фінансові вкладення»та ін.)

Слід зазначити, що організації зазвичай продають не об'єкти нематеріальних активів, охоронювані патентним правом і оформляються ліцензійними договорами, а право на їх використання. У цьому випадку вартість нематеріальних активів і сума їх зносу не змінюються і але рахунком реалізації буде відображатися лише сума виручки від продажу права на відповідні об'єкти нематеріальних активів.

Фінансовий результат від вибуття нематеріальних активів списують з рахунку 48 "Реалізація інших активів»на рахунок 80 "Прибуток і збитки". При цьому якщо сума виручки від реалізації нематеріальних активів перевищує залишкову їх вартість і витрати, пов'язані з вибуттям, то різницю списують в дебет рахунку 48 і кредит рахунка 80. Якщо ж залишкова вартість вибулих нематеріальних активів не відшкодовується виручкою від їх реалізації, то різницю між ними списують з кредиту рахунка 48 в дебет рахунку 80.

Фінансовий результат від безоплатної передачі нематеріальних активів виробничого призначення списують в дебет рахунку 87 "Додатковий капітал", а невиробничого призначення - в дебет рахунку 88 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)", субрахунок "Фонд соціальної сфери".

При передачі нематеріальних активів у рахунок внеску в статутні капітали інших організацій договірна вартість може перевищувати балансову вартість активів. У цьому випадку суму перевищення відображають за кредитом рахунка 83 "Доходи майбутніх періодів»у кореспонденції з рахунком 48. У міру нарахування доходів за вкладом суму перевищення рівними частинами у строк, встановлений установчими документами, списують з дебету рахунку 83 в кредит рахунку 80. Обороти по реалізації і безоплатній передачі нематеріальних активів обкладаються ПДВ.

Для визначення суми ПДВ по реалізованим нематеріальних активів потрібно з'ясувати факти придбання активів з ПДВ або без ПДВ.

При безоплатній передачі нематеріальних активів платником ПДВ є сторона, що передає, (приймаюча сторона сплачує податок на прибуток). Оподатковуваний оборот визначається виходячи з середньої ціни реалізації (без урахування ПДВ), але не нижче залишкової вартості нематеріальних активів.

4. Розробка конфігурації в системі 1С: Підприємство

облік нематеріальний актив програмний

Метою даного курсового проекту є розробка конфігурації бухгалтерського обліку для автоматизації обліку нематеріальних активів. Для реалізації цієї мети використовувалася середу розробки 1С: Підприємство 7.7 - режим «Конфігуратор». Конфігурація бухгалтерського обліку була створена «з нуля».

При створенні нової конфігурації були визначені її властивості: ідентифікатор - «Облік НМА», автор - Зибін Є.В. Конфігурація «Облік НМА»була об'єднана з конфігурацією (Бухгалтерський облік, редакція 4.5 (7.70.452) Розробка: фірма 1С), по об'єктах: Справочник. НМА, Справочник. Движение денежных средств, Справочник. Статьи затрат на производство.

Для реалізації проекту необхідно створити наступне:

- константи;

- довідники («НМА»);

- документи («Поступление НМА», «Передача НМА», «Прекращение срока действия НМА», «Принятие к учету НМА»);

- журнали («НМА»);

- звіти («ОСВ по 05 рахунку»);

- план рахунків;

- обробка («Відомості про організацію»);

- перерахування;

- види субконто;

5. Створення робочого Плану рахунків, констант, перерахувань, обробки, необхідних видів субконто

План рахунків, об'єкт метаданих, створений мною, - це засіб, що дозволяє настроювати бухгалтерський облік на вимоги конкретного підприємства.

Мал. 1. План счетов.

Константи, створені мною, використовуються для роботи з постійною і умовно-постійною інформацією, але можуть являти собою і періодично змінні дані.

Таблиця 1

ідентифікатор

Тип

додатково

Основная ставка НДС

Число (5/2)

«Переодически», «Неотрецательний»

керівник

Справочнік. Сотруднікі

«Переодически»

Основная фірма

Рядок (30)

Адрес фірми

Рядок (50)

ІПН

Число (10)

Основной РС

Рядок (20)

Основной Банк

Справочнік. Банкі

Гл. Бухгалтер

Справочнік. Сотруднікі

«Переодически»

Перерахування, створені мною - використовуються в системі для опису наборів постійних (не змінюваних користувачем) значень.

Обробка, створена мною - використовуються для виконання різних сервісних або регламентних дій.

Мал. 2. Відомості про організацію.

Види субконто, створені мною - це сукупність однотипних об'єктів аналітичного обліку. Кожен вид субконто має один з існуючих в системі типів даних, який визначає набір значень субконто цього виду - звичайно це довідник або перерахування.

Таблиця 2

ідентифікатор

Тип

Додатково

Основные средства

Справочник. Основные средства

контрагенти

Справочнік. Контрагенти

Места хранения

Справочнік. Места храненія

обладнання

Справочнік. Оборудование

Об'екти будивництва

Справочник. Объекты строительства

Статьи затрат на строительство

Справочник. Стать затрат на строительство

Движение денежних средств

Справочник. Движение денежнах средств

Банковские счета

Справочник. Банковские счета

договори

Справочнік. Договори

співробітники

Справочнік. Сотруднікі

НМА

Справочнік. НМА

6. Створення довідника «НМА», написання його програмного модуля

Довідники призначені для зберігання відомостей про безліч однотипних об'єктів, які використовуються при веденні аналітичного обліку і для заповнення документів.

Довідник «НМА», створений мною, призначений для зберігання інформації про нематеріальні активи організації. Він використовується як при виписці первинних документів, так і для ведення аналітичного обліку на рахунках 04 «Нематеріальні активи», 05 «Амортизація НМА», 08,5 «Придбання НМА».

Довідник має наступні реквізити:

Таблиця 3

ідентифікатор

Тип

Додатково

Групи

Перечисление. Группи НМА

МОЛ

Справочник. Сотрудники

Стан

Перечисление. Состояние НМА

Первоначальная стоимость

Число (15/2)

Способ Поступленія

Перечисление. Способы поступления НМА

Дата принятия к учету

Дата

Причина списания

Перечисление. Причины списания НМА

Дата списания

Дата

Порядок начисления амортизации

Число (1)

Прочие сведения

Рядок (неогр.)

Способ начисления амортизации

Перерахування. Способ начислення амортизации НМА

Срок полезного использования

Число (4)

Счет затрат

Счет. Основной

Субконто1

невизначений

Субконто2

невизначений

Субконто3

невизначений

Метод Начисления амортизации

Перерахування.

Дата Приобритения

Методы начислення амортизации

Амортізаціонная группа

Дата

Спеціальний Коеффициэнт

Перечисление. Амортизационные группы

Вид расхода

Число (10)

Элемент расхода

Перечисление. Види расхода

об'єкт

невизначений

Довідник «НМА»має наступну форму елемента:

Мал. 3. Довідник НМА.

Для автоматизації довідника, мною був написаний програмний код:

Процедура При вибору методу нарахування амортизації.

Якщо метод нарахування амортизації = Перерахування. Методи нарахування амортизації. нелінійний Тоді

Форма Використовувати Шар ("Базова Вартість", 1).

інакше

Форма Використовувати Шар ("Базова Вартість", 0).

Кінець Якщо;

кінець Процедури

Процедура При Відкритті

Форма. Використовувати Закладки (1);

Форма. Закладки. Додати Значення (1, "Загальні відомості");

Форма. Закладки Додати Значення (2, "Бухгалтерський облік").

Форма. Закладки. Додати Значення (3, "Податковий Облік»);

Форма. Використовувати Шар ("Основний", 2);

кінець Процедури

Процедура При Виборі Закладки (Ном, Значення)

Якщо Значення = 1 Тоді

Форма. Використовувати Шар ("Основний", 2);

Інакше Якщо Значення = 3 Тоді

Форма. Використовувати Шар ("НалоговийУчет", 2);

Інакше Якщо Значення = 2 Тоді

Форма. Використовувати Шар ("Бухгалтерський Облік", 2);

кінець Якщо

кінець Процедури

Процедура При виборе рахунки

Для А = 1 По 3 Цикл

Призначити Тип ("Субконто»+ А, Рахунок Витрат Вид Субконто (А).);

Кінець Циклу; Кінець Процедури

7. Створення документів з обліку НМА

Документи використовуються для відображення будь-яких подій, що відбуваються на підприємстві, а також для управління розрахунками і даними в 1С: Підприємстві, які потрібно вводити в інформаційну базу. Для автоматизації введення операцій, пов'язаних з обліком нематеріальних активів, у типовій конфігурації я передбачив чотири документи: «Надходження НМА», «Передача НМА», «Припинення Терміну Дії НМА», «Прийняття КУ чету НМА».

Використання документа «Надходження НМА»: Журнал «НМА»містить записи про документи «ПоступленіеНМА», «Передача НМА», «Припинення Терміну Дії НМА», «Прийняття КУ чету НМА».

Документ «Надходження НМА»реєструється в журналі «НМА». При проведенні документа автоматично формуються бухгалтерські проводки в дебет рахунку 08,5 і кредит рахунку 60.1.

8. Створення звітів

Звіт, створений мною, застосовується для одержання різної інформації, що містить підсумки або детальну інформацію, підібрану за певними критеріями.

Звіт «ОС по 05 рахунку»:

Мал. 4. Звіт ОСВ по 05 рахунку.

Звіт формувався за допомогою конструктора, і має наступну друковану форму:

Мал. 5. Друкована форма ОСВ по 05 рахунку.

Висновок

В умовах переходу підприємства до ринку значно зростає роль бухгалтерського обліку як найважливішого засобу отримання повної і достовірної інформації про майно підприємства та його зобов'язаннях і своєчасного доведення цих відомостей до користувачів.

У зв'язку з розширенням прав підприємств у галузі постановки та ведення бухгалтерського обліку перед бухгалтерськими службами виникає проблема оптимальної організації обліку різних об'єктів: основних засобів, нематеріальних активів, процесів виробництва та реалізації, розрахунків, капітальних і фінансових вкладень і ін

Дана курсова робота розглядає коло питань, пов'язаних з організацією ведення обліку нематеріальних активів.

Для автоматизації бухгалтерського обліку на російському ринку фінансово-економічних систем пропонується досить широкий спектр вибору різних інформаційних систем. Найбільш популярною і широко затребуваною є на сучасному етапі система 1С: Підприємство та її типові конфігурації для автоматизації окремих ділянок економічної діяльності підприємства, тому я використовував готове облікове рішення, що поставляється розробниками програми, називається типовою конфігурацією. При цьому слід мати на увазі, що типова конфігурація залишається відкритою для зміни і при необхідності, вона може бути модифікована з використанням режиму конфігурування.

Курсовий проект був створений на основі конфігурації «1С: Підприємство», використана компонента, Бухгалтерський облік (створений План рахунків, визначено об'єкти метаданих Операція і Проводка).

У цій роботі була реалізована мета - розробка конфігурації системи 1С: Підприємства для автоматизації обліку нематеріальних активів.

Для автоматизації бухгалтерського обліку нематеріальних активів були створені довідники: НМА; документи: Надходження НМА, Передача НМА, Припинення терміну дії НМА, Прийняття до обліку НМА; робочий план рахунків; журнал: облік НМА; звіти: ОСВ за рахунком 05, а також всі необхідні константи, перерахування, обробка «відомості про організацію », види субконто, журнали операцій і проводок.

Для роботи з даною конфігурацією в першу чергу необхідно заповнити всі наявні довідники. Вони необхідні для зберігання всієї інформації для подальшого заповнення наявних документів. Всі введені документи відображаються, і зберігаються в журналі «Облік НМА».

Так само, дані з обліку нематеріальних активів можна переглянути в звіті ОСВ по 05 рахунку.

Дану конфігурацію можна використовувати на підприємствах де ведеться облік нематеріальних активів.

Вважаю, що мета даної курсової виконана.

Література

1. Козлова Е.П. «Бухгалтерський облік», М., 2006.

2. Баканова М.І. «Бухгалтерський облік в торгівлі», М., 2009.

3. Кондраков Н.П. Самовчитель з бухгалтерського обліки. М:. «КноРус», 1998.

4. Богаченко В.М. «Бухгалтерський облік», Ростов-на-Дону, 2011.

5. Бабаєв Ю.А. «Бухгалтерський облік», М., 2002.

6. Байдаков А.В. Введення в конфігурацію 1С: бухгалтерії 7.5. - М: Фірма "1С", 1998..

7. Харитонов С.А. Настільна книга бухгалтера з обліку та оплати праці. Частина 1. - М: Фірма "1С", 2008..

8. Харитонов С.А. Настільна книга бухгалтера з обліку та оплати праці. Частина 2. - М: Фірма "1С", 2008..

9. 1С: Бухгалтерія 7,7 Керівництво по веденню обліку (Опис типової конфігурації редакції 3.6) Фірма «1С», Москва, 2007 рік.

10. 1С: Підприємство версія 7,7 Конфігурування та адміністрування. Частина1 Фірма «1С», Москва, 2009 рік.

11. 1С: Підприємство версія 7,7 Конфігурування та адміністрування. Часть 2 Фірма «1С», Москва, 2009 рік.

12. 1С: Підприємство версія 7,7 Опис вбудованої мови. Фірма «1С», Москва, 1999 рік.

13. Байдаков В, Нуралієв С, Введення в конфігурацію 1С: Бухгалтерії 7,5 Фірма «1С», Москва, 2008 рік.

14. А.Ю. Жедь «Практика програмування на вбудованій мові»1С: Підприємства ». Посібник для початківців. Фірма «1С», Москва, 2008 рік.
Подобные документы

 • Економічна суть, класифікація та нормативне забезпечення обліку нематеріальних активів. Облік нематеріальних активів відповідно до Інструкції плану рахунків. Первинний, аналітичний облік та узагальнення облікових даних в реєстрах бухгалтерського обліку.

  курсовая работа [63,1 K], добавлен 15.01.2011

 • Економічна сутність нематеріальних активів та їх класифікація. Особливості їх оцінки. Організація первинного обліку нематеріальних активів. Їх синтетичний та аналітичний облік. Особливості амортизацій нематеріальних активів. Типові форми документів.

  курсовая работа [54,8 K], добавлен 13.03.2014

 • Законодавчо-нормативні основи обліку нематеріальних активів. Організаційно-економічна структура ТД "Олімп". Фінансовий облік нематеріальних активів підприємства. Первинний та зведений, синтетичний та аналітичний види обліку нематеріальних активів.

  курсовая работа [232,2 K], добавлен 12.04.2016

 • Сутність нематеріальних активів, їх класифікація і значення в діяльності підприємства. Аналіз і оцінка фінансового стану ПАТ "ІнГЗК". Аналітичний і синтетичний облік нематеріальних активів і узагальнення облікових даних в реєстрах бухгалтерського обліку.

  курсовая работа [87,5 K], добавлен 18.10.2016

 • Економічний зміст і механізм нематеріальних активів, нормативне забезпечення їх обліку та вивчення даної тематики в спеціалізованій літературі. Характеристика підприємства, використання показників обліку нематеріальних активів в системі звітності.

  курсовая работа [80,1 K], добавлен 02.10.2014

 • Поняття необоротних активів банку, види, критерії визнання. Облік придбання та створення основних засобів і нематеріальних активів, порядок їх переоцінювання, відображення в обліку результатів. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів.

  контрольная работа [25,8 K], добавлен 13.07.2011

 • Нематеріальні активи підприємства, як об’єкт обліку і аудиту. Основи побудови обліку та аудиту нематеріальних активів підприємства. Міжнародні стандарти обліку нематеріальних активів підприємства та їх зв’язок з національними стандартами обліку.

  дипломная работа [48,2 K], добавлен 13.06.2008

 • Інтелектуальна власність як відносно новий об'єкт бухгалтерського обліку. Аналіз теоретичних положень щодо вдосконалення обліку нематеріальних активів на підприємстві. Знайомство з питаннями аналітичного та синтетичного обліку нематеріальних активів.

  дипломная работа [813,9 K], добавлен 29.10.2014

 • Визначення і оцінка нематеріальних активів, їх переоцінка і класифікація. Ведення бухгалтерського обліку. Амортизація і визначення строку корисного використання об'єкта. Метод амортизації. Зменшення корисності нематеріальних активів і порядок їх вибуття.

  контрольная работа [43,8 K], добавлен 26.02.2009

 • Сутність та структура нематеріальних активів підприємства: класифікація, сучасні аспекти стандартизації обліку; оцінка активів, облік їх наявності та руху, амортизація; аналіз і аудит ефективності використання, організаційне та інформаційне забезпечення.

  дипломная работа [268,6 K], добавлен 16.06.2011