• Автоматизация учета труда и заработной платы на предприятии в системе "1С: Предприятие 8.1". Основные начисления и удержания. Формирование сведений для расчетов с персоналом по оплате труда. Создание штатного расписания. Начисление заработной платы.

  курсовая работа (2,4 M)
 • Учет денежных средств в кассе предприятия, расчетов с подотчетными лицами. Документальное оформление и учет различных операций на расчетном счете. Порядок открытия расчетного счета. Учет расчетов платежными требованиями и инкассовыми поручениями.

  дипломная работа (827,6 K)
 • Автоматизация обработки учетной и контрольной информации на предприятиях: комплекс задач по синтетическому и аналитическому учету, контролю и аудиту. Информационная модель организации автоматизации рабочего места бухгалтера I, II и III категории.

  контрольная работа (691,0 K)
 • Сущность и принципы формирования учетного процесса, этапы его автоматизации. Анализ показателей оценки финансовых результатов, ликвидности и деловой активности ООО "Илим Братск ДОК", разработка информационной системы ведения бухгалтерского учета.

  курсовая работа (81,0 K)
 • Проблемы автоматизации учёта и контроля в розничной торговле. Разработка автоматизированной системы управленческого и бухгалтерского учёта для торговой организации. Особенности реализации данной системы средствами программного продукта "1С:Предприятие".

  курсовая работа (8,0 M)
 • Организационно-экономическая сущность задачи. Описание входных и выходных документов. Алгоритм решения задачи. Условно постоянная информация. Улучшение качества и оперативности бухгалтерского учета. Сокращение бумажного документооборота.

  контрольная работа (19,3 K)
 • Цель формирования отчета по использованию автотранспорта менеджерами предприятия. Техническое задание на разработку программы: требования к программному изделию, документации. Функциональное назначение и загрузка программы по формированию отчета.

  курсовая работа (943,9 K)
 • Форми, види та системи оплати праці. Нарахування та зведення нарахувань, облік робочого часу. Загальна характеристика можливостей автоматизованих систем обліку. Нарахування авансу та заробітної плати. Видача в 1С через касу та через банк. Лікарняні в 1С.

  дипломная работа (88,2 K)
 • Сучасний стан питань автоматизації обліку, аналізу, аудиту. Склад та характеристика машинної інформаційної бази з обліку паливних матеріалів. Розрахунок економічної ефективності проекту автоматизованої обробки економічної інформації в ПП "Герюш".

  курсовая работа (67,0 K)
 • Характеристика та аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Хлібороб". Зміст та завдання обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі. Методи оцінки тварин та їх інвентаризація. Застосування редакторів Word, Excel, PowerPoint, Access на підприємстві.

  курсовая работа (555,3 K)
 • Автоматизовані інформаційні технології, їх розвиток і класифікація. Автоматизоване робоче місце бухгалтера з обліку заробітної плати. Автоматизований облік заробітної плати за допомогою програми БЕСТ ЗАРПЛАТА. Зв'язок програми із зовнішніми системами.

  контрольная работа (204,8 K)
 • Особливості організації облікової роботи, нормативно-довідникове забезпечення обліку. Збір та накопичення первинної інформації, особливості нарахування амортизації за бухгалтерським і податковим обліком. Обробка облікової інформації, аналітичний облік.

  курсовая работа (87,0 K)
 • Стан організації бухгалтерського обліку у СВК "Багачанське". Передумови переходу з ручної обробки інформації до автоматизованої. Формування нормативно-довідкової, оперативної інформації з обліку амортизації. Вихідні машинограми, їх зміст і призначення.

  дипломная работа (103,0 K)
 • Синтетичний та аналітичний облік надходження і створення нематеріальних активів. Розробка конфігурації в системі 1С: Підприємство. Створення робочого Плану рахунків, констант, перерахувань, обробки, необхідних видів субконто. Написання програмного модуля.

  курсовая работа (313,4 K)
 • Організація праці менеджера в умовах застосування сучасних інформаційних технологій управління персоналом. Організація автоматизованого обліку праці та заробітної плати. Відповідність форм первинних документів з обліку праці і їх електронних аналогів.

  контрольная работа (27,0 K)
 • Опис автоматизованих систем документообігу. Єдина система стандартизації документів, автоматизація створення каталогів. База даних - одиниця автоматизації системи документообігу. Використання інтернет-технологій для автоматизації каталогізації документів.

  курсовая работа (46,1 K)
 • Роль передачі інформації в розвинутих країнах світу. Практичні та теоретичні аспекти формування реферату та автоматизованого реферування, його структура, перспективи, цільове призначення, функції. Реферування як процес згортання первинної інформації.

  курсовая работа (69,3 K)
 • Технічне забезпечення автоматизованого робочого місця, класифікація АРМ. Основні форми використання засобів оргтехніки. Вітчизняний ринок програмного забезпечення для ведення обліку оплати праці. Особливості комп’ютеризації бухгалтерського обліку.

  контрольная работа (26,3 K)
 • Проектування інформаційної системи як елемент автоматизації діяльності підприємства. Основні принципи пристрою "правильного" складського господарства. Переміщення товарів на складі. Інвентаризація, комплектування номенклатури. Оприбуткування товарів.

  контрольная работа (3,0 M)
 • Автоматизация бухгалтерского учета – основа эффективного управления. Требования к бухгалтерской системе. Организационно-экономическая сущность и задачи автоматизированной формы бухгалтерского учета. Работа с меню, алгоритм оформления хозяйственного факта.

  курсовая работа (1,3 M)