• Описание основных характеристик модели трехсекторной экономики. Вывод дифференциальных уравнений для функций удельного капитала. Определение аналитической структуры функций оптимального управления на полученном условии максимума функции Понтрягина.

  курсовая работа (146,2 K)
 • Аналіз розв’язків спряжених економіко-математичних задач. Оцінка рентабельності продукції, яка виробляється і нової продукції. Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів. Аналіз діапазону зміни коефіцієнтів матриці обмежень та цільової функції.

  лекция (402,7 K)
 • Особливості розподілу населення за обсягом інвестицій в основний капітал. Основи побудови інтегрального ряду розподілу. Методи розрахунку моди, медіани, середнього лінійного і квадратичного відхилень, дисперсії, коефіцієнтів варіації, асиметрії, ексцесу.

  практическая работа (115,0 K)
 • Особливі точки системи, що описана моделлю динаміки ринкового середовища. Дослідження моделі динаміки ринкового середовища за допомогою біфуркаційної діаграми та за допомогою коренів характеристичного рівняння. Умови стійкості та точки біфуркації.

  курсовая работа (1,7 M)
 • Кореляційно-регресійний статистичний аналіз впливу технологічних параметрів та економічності автомобілів на ціну їх продажу. Прогнозування ціни на новий автомобіль в автосалонах Луганської області на основі рівняння багатофакторної множинної регресії.

  курсовая работа (417,0 K)
 • Графическое решение и оптимальный план задачи линейного программирования. Свойства двойственных оценок и теорем двойственности. Адаптивная модель Брауна. Свойства независимости остаточной компоненты, соответствия нормальному закону распределения.

  контрольная работа (556,2 K)
 • Основы финансового анализа рынка ценных бумаг. Основы модели АРТ. Методологические подходы к анализу фондового рынка. Теоретические и практические аспекты АРТ-моделирования: воплощение теоретических посылок в модель. АРТ-моделирование в практика.

  курсовая работа (2,9 M)
 • Створення умов невизначеності через відсутність апріорної інформації про ймовірнісний розподіл рівнів попиту. Розрахунок корисності альтернативних варіантів рішень на відрізку часу в 10 років. Побудова дерева рішень з деталізацією варіантів рішень.

  лабораторная работа (57,1 K)
 • Загальна характеристика задач багатокритеріальної оптимізації з булевими змінними. Задача водопровідника, математична постановка, аналітичний розв’язок, з двома цільовими функціями. Розв’язання задачі водопровідника за допомогою програми MS Excel 2007.

  курсовая работа (4,2 M)
 • Багатокритеріальність, існуючі методи розв’язку задач лінійного програмування. Симплекс метод в порівнянні з графічним. Вибір методу розв’язання багатокритеріальної задачі лінійного програмування. Вирішення задачі визначення максимального прибутку.

  курсовая работа (143,7 K)
 • Применение моделирования в научных исследованиях. Сущность балансового метода планирования. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики, примеры продуктивных моделей. Вектор полных затрат, модель равновесных цен и смысл распадения вектора на слагаемые.

  контрольная работа (53,9 K)
 • Тенденции изменения масштаба бедности населения в Российской Федерации. Статистический анализ динамики численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода. Методы и направление преодоления бедности.

  курсовая работа (1,7 M)
 • Основными типами безработицы являются фрикционная, структурная и циклическая. Совокупность занятых и безработных образует рабочую силу. Лица, не имеющие работы и активно ее не ищущие, считаются выбывшими из состава рабочей силы. Модель is-lm.

  курсовая работа (103,9 K)
 • Конфликтные ситуации в управленческой деятельности. Использование математического моделирования для решения управленческих задач. Определение биматричной игры и общий принцип ее решения. Состояние равновесия в смешанных стратегиях в биматричных матрицах.

  реферат (26,9 K)
 • Значение системы национальных счетов в статистическом изучении социально-экономических процессов. Методы исчисления валового внутреннего продукта и национального дохода. Общие принципы построения СНС. Направления анализа показателей отдельных счетов.

  курсовая работа (115,4 K)
 • Задачи эконометрики, ее математический аппарат. Взаимосвязь между экономическими переменными, примеры оценки линейности и аддитивности. Основные понятия и проблемы эконометрического моделирования. Определение коэффициентов линейной парной регрессии.

  контрольная работа (79,3 K)
 • Недостатки традиционного Фурье-преобразования. Оконное, дискретное преобразование, оконные функции и их виды. Непрерывное вейвлет-преобразование, материнские вейвлеты. Кратномасштабный анализ и разложение сигнала по разным ортонормированным базисам.

  курсовая работа (1015,5 K)
 • Элементарные понятия о случайных событиях, величинах и функциях. Числовые характеристики случайных величин. Виды асимметрии распределений. Статистическая оценка распределения случайных величин. Решение задач структурно-параметрической идентификации.

  курсовая работа (756,0 K)
 • Генеральная, выборочная совокупность. Методологические основы вероятностно-статистического анализа. Функции MathCad, предназначенные для решения задач математической статистики. Решение задач, в MS Excel, с помощью формул и используя меню "Анализ данных".

  курсовая работа (401,4 K)
 • Изучение взаимозаменяемости продовольственных товаров: масла животного и масла растительного. Построение модели, которую можно использовать для прогнозирования взаимозаменяемости товаров. Предварительный анализ статистических данных и идентификация.

  контрольная работа (596,8 K)