Экология и охрана природы. Страница 221

Сучасний стан галузі рослинництва та її вплив на навколишнє середовище

Рослинництво як галузь сільського господарства. Технологічні процеси у рослинництві. Особливості розвитку рослинництва в Україні. Характеристика впливу на навколишнє середовища. Екологічні особливості польових культур та захисту рослин від шкідників.

Сучасний стан і перспективи забезпечення екологічної безпеки у сфері залізничного транспорту в Україні

Основні способи захисту навколишнього середовища на залізничному транспорті України. Забруднення грунту, рослинного і тваринного світів залізним транспортом. Захист природних ландшафтів, атмосферного повітря, водного середовища, захист від шуму.

Сучасний стан та показники динаміки природно-заповідного фонду Запорізької області

Високий рівень господарського освоєння території, фрагментарність та нерівномірний розподіл об’єктів природно-заповідного фонду територією Запорізької області як причина нераціональної взаємодії об’єктів екомережі. Індекс інсуляризованості по районах.

Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій

Проблеми охорони навколишнього природного середовища. Характер роботи вітчизняних та міжнародних екологічних організацій. Недостатнє правове регулювання діяльності екологічних організацій, що перешкоджає налагодженню міжнародної екологічної співпраці.

Сучасні екобезпечні технології переробки ТПВ

Проблема твердих побітових відходів на сучасному етапі, її екологічні фактори та основні методи переробки. Технологічні схеми роздільного збирання відходів. Економічна та технологічна складова при впровадженні роздільного збору на прикладі міста Суми.

Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

Еколого-географічна характеристика озера Сиваш: кліматичні умови, солоність, мінеральні ресурси. Забруднення поверхневих та підземних вод. Значення Сивашу в підтримці біорізноманіття. Шляхи збереження екосистеми. Моніторинг екологічного стану озеру Сиваш.

Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

Еколого-географічна характеристика озера Сиваш, вплив зрошення та забруднення поверхневих і підземних вод. Моніторинг сучасного екологічного стану унікальної гідробіологічної екосистеми, шляхи її збереження. Створення об'єктів природно заповідного фонду.

Сучасні напрямки екологічних досліджень: проблеми альтернативних джерел енергії

Енергетична проблема в Україні. Особливості альтернативних джерел: енергія води, вітру, сонця та біопаливо. Інноваційний розвиток цієї галузі в Україні. Оцінка збитку від забруднення навколишнього середовища та ефективності природоохоронних заходів.

Сучасні напрямки природоохоронної пропаганди

Поняття, етапи та історія виникнення екологічної пропаганди, оцінка її місця та ролі в сучасному світі. Теоретичні аспекти і засоби природоохоронної пропаганди, методи. Тенденції розвитку і останні розробки в галузі екологічної пропаганди в світі.

Сущность демэкологии

Понятие и содержание демэкологии, предмет и методика ее изучения. Структура и классификация популяций. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Классификация природных ресурсов, исчерпаемость. Изменение генофонда, возрастание общей агрессивности.

Сущность и направления охраны окружающей природной среды

Виды загрязнения окружающей природной среды и направления ее охраны. Объекты и принципы экологии. Природоохранная деятельность предприятий, виды и принципы работы очистного оборудования и сооружений. Система экологических стандартов и нормативов.

Сущность и направления охраны окружающей среды

Виды загрязнения окружающей природной среды и направления ее охраны. Принципы работы очистного оборудования и сооружений. Объекты и принципы охраны окружающей природной среды. Нормативно-правовые основы ее охраны. Природоохранная деятельность предприятий.

Сущность и структура экологии

Сущность и структура общей экологии. Уровни организации живой материи, аутэкология и синэкология. Положение общей экологии в системе наук. Экологические постулаты Б. Компонера. Виды и методы экологических исследований. Основные экологические проблемы.

Сущность предмета "Технология очистки и утилизации газовых выбросов" и история развития

Очистка газов от SOx. Процесс с использованием CuO/CuS04, катализаторы. Угольное топливо с добавками извести. Методы обезвреживания отходящих газов. Очистка отходящих газов от аэрозолей. Адсорбционные и хемосорбционные методы очистки отходящих газов.

Сущность природоохранной функции социально-культурной деятельности

Предпосылки появления природоохранной функции социально-культурной деятельности. Осуществление природоохранной деятельности на практике. Формы-программы социально-культурной деятельности. Экологическое воспитание, просвещение, пропаганда в городе Тамбове.

Сущность природоохранной функции социально-культурной деятельности

Изучение истоков становления природоохранной функции социально-культурной деятельности. Способы ее реализации Управлением экологии и природопользования города Перми. Формы и содержание деятельности учреждений культуры и общества в данном вопросе.

Сущность работы специализированных инспекций госэкоконтроля и анализа

Характеристика специализированной инспекции государственного экологического контроля и анализа (СИГЭК и А). Особенности работы отделов по контролю за выбросами в атмосферу, загрязнениями почв и водных ресурсов. Работы маршрутного поста наблюдений.

Сущность современного экологического кризиса

Причины исчезновения растительных и животных видов, генофонда флоры и фауны Земли. Пути преодоления экологического кризиса. Классификация экологических факторов по природе источников и характеру действия. Влияние состояния среды на здоровье людей.