• Вивчення теоретичних аспектів категорії числа іменників. Дослідження іменників семантико-граматичного числа в словнику української мови. Аналіз особливостей вживання іменників семантико-граматичного числа в усному, писемному мовленні та в різних стилях.

  курсовая работа (35,4 K)
 • Тематичні групи назв рослин, критерії виділення та семантика. Закономірності формування та реалізації семантики дериватів, мотивованих українськими назвами рослин. Типова словотвірна парадигма іменників – назв рослин. Рослини - українські символи.

  курсовая работа (85,7 K)
 • Словотвірні процеси у дериваційній системі пізньої середньоукраїнської мови. Особливості основоскладання, суфіксального, конфіксального та нульсуфіксального словотвору та активності використання дериватів. Українська наукова історична лексикографія.

  дипломная работа (126,6 K)
 • Даследванне спецыфікі ўласных імён, тапанімічных назваў у беларускім мовазнаўстве. Новая галіна мовазнаўства – анамастыка, якая вывучае функцыянальныя і моўныя своеасаблівасці ўласных імён. Старажытныя імёны. Адкуль прыйшлі імёны. Імёны нашай краіны.

  реферат (23,2 K)
 • Ефективний контакт із навколишнім світом: роль іміджу у професіональному житті. Особистий, корпоративний, товарний види іміджу. Імідж ділової людини (секретаря). Формування іміджу під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Позитивний імідж організації.

  контрольная работа (26,9 K)
 • Навички і якості керівника: організаційні здатності, людські якості. Взаємодія керівника з людьми з використанням комунікативних засобів. Значення зовнішнього вигляду керівника туристичної фірми. Національні особливості ділового спілкування у Франції.

  контрольная работа (22,8 K)
 • Імідж як універсально застосовна до будь-якого об'єкту категорія, що стає предметом соціального пізнання, розгляд функцій: ціннісні, технологічні. Знайомство з особливостями структури особистісного іміджу. Розгляд проблем розробки образів політиків.

  реферат (53,0 K)
 • Історія становлення та видавничі стратегії видавництва "Імекс-ЛТД". Іміджетворчий потенціал краєзнавчих видань. Системний квалілогічний аналіз видавничих проектів. Дослідження стану краєзнавчого книговидання. Створення краєзнавчих видавничих шедеврів.

  курсовая работа (78,4 K)
 • Разгледжаны падыходы да пабудовы адмоўнага палітычнага іміджу. Вылучаны ярозныя тыпы дыскрэдытацыйных тэхналогій, стратэгіі аднаўлення іміджу ў выбарчых кампаніях. Разгледжаны функцыі, структура дыскрэдытацыйных тэхналогій і метады барацьбы з імі.

  реферат (24,1 K)
 • Визначення найкращого режиму роботи системи обробки повідомлень. Представлення моделі у вигляді системи масового обслуговування. Визначення структури моделі. Обмеження на зміну величин. Програмна реалізація імітаційної моделі. Оцінка адекватності.

  курсовая работа (153,9 K)
 • Теоретичні дослідження моделювання виробничого процесу виробництва. Програмне забезпечення моделювання процесу виробництва. Комп’ютерні технології розв’язання моделей. Практичне використання теми в економіці.

  реферат (22,4 K)
 • Роль імітаційного моделювання в дослідженні складних технічних систем. Види оцінки правильності моделі. Створення програми, яка прогнозує рух фізичного маятника з вібруючою точкою підвісу шляхом чисельного інтегрування його диференційного рівняння.

  курсовая работа (758,6 K)
 • Моделювання як засіб розв'язання багатьох економічних завдань і проведення аналітичного дослідження. Теоретичні дослідження та програмне забезпечення моделювання процесу виробництва. Використання в економіці комп'ютерних технологій розв'язання моделей.

  отчет по практике (23,0 K)
 • Аналіз системи життєзабезпечення об’єкта захисту, можливих каналів витоку інформації. Побудова моделі порушника. Розробка організаційних, технічних заходів захисту. Вибір тип електромагнітного екранування, заземлення. Розрахунок звукоізоляції приміщення.

  курсовая работа (1,7 M)
 • Проектування інформаційної підсистеми імітаційного моделювання для системи масового обслуговування відділення банку ПАТ комерційний "Приватбанк". Дослідження теорії черг для аналізу та забезпечення функціонування відділень банків за допомогою мови GPSS.

  дипломная работа (5,2 M)
 • Особливості процесів гнучких виробничих систем з погляду функціонування. Визначення поняття мережі Петрі як двочасткового орієнтованого графа, способи її розмітки. Принципи розширення стандартів мереж Петрі: використання часу, рішення конфлікту переходів.

  контрольная работа (479,9 K)
 • Особливості та основні способи іммобілізації. Характеристика носіїв іммобілізованих ферментів та клітин мікроорганізмів, сфери їх застосування. Принципи роботи ферментних і клітинних біосенсорів, їх використання для визначення концентрації різних сполук.

  реферат (398,4 K)
 • Імовірнисний підхід у теорії ощадливого кодування. Оцінка інформативності ознак та їх оптимальна градація. Застосування імовірнісних методів для підвищення ефективності ощадливого кодування відеоінформації. Ефективні алгоритми кодування інформації.

  реферат (1,6 M)
 • Дзіцячыя гады і выхаванне імператара ўсерасійскага, старэйшага сына імператара Паўла Пятровіча і Марыі Фёдараўны. Ўзыходжанне на пасад Аляксандра I. Вайна з Напалеонам. Унутраная палітыка і дыпламатыя Аляксандра I. Адрачэнне Канстанціна Паўлавіча.

  реферат (49,9 K)
 • Особа імператора Олександра Миколайовича і перші роки його царювання. Відміна кріпацтва та буржуазні реформи: земська, судова, військова, освітня, господарська. Народна письменність, питання про вищу жіночу освіту та реформа чоловічої середньої школи.

  реферат (24,6 K)